0 Yht: 0,00 € Valikko

Tietosuojaseloste 

Laatimispäivä 17.5.2018

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Söderkullan Apteekki. Terveystie 2, 01150 Söderkulla, puh. 09-272 1496

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Susanna Nyman, Terveystie 2, 01150 Söderkulla, puh. 09-272 1496

susanna.nyman@apteekit.net

3. Rekisterin nimi

Söderkullan Apteekin verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on apteekin palvelun järjestäminen asiakkaan verkkokauppatilauksen yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään asiakkaan tilauksen, laskutuksen, mahdollisen lääkeneuvonnan ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentaan asiakkaan osto- ja maksutapahtuman tiedot, sekä asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti ja tiedot lääkeneuvonnan tarpeesta.

Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista säilytetään vain 48 tuntia tilauksen jälkeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme tiedot asiakailta osto- ja maksutapahtuman sekä toimituksen yhteydessä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Apteekki ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopulolisille kolmansille tahoille. Apteekki voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja jos viranomaisen käsky tai määräys niin oikeuttaa tai velvoittaa. Tällaisissa tilanteissa voi olla kyse lainvalvontaa, yleiseen turvallisuuteen tai immateriaalioikeuksien valvontaa liittyvistä määräyksistä.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Muita tietoja kuin sähköpostien välitystietoja ei lähetetä EU-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Säilytetään apteekin arkistossa, jonne ulkopuolisilla ei ole pääsyä.  Manuaalisessa arkistossa tiedot säilytetään vuoden ajan.

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta. Henkilötietoihin pääsy on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.Verkkokauppapalvelimella olevat tiedot poistuvat 48 tunnin kuluessa tilauksen toimittamisesta tai poistamisesta.

10. Tarkastusoikeus

Tarkastusoikeuden sisältö: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot

(HeTiL 26§).

Tarkastusoikeus toteutetaan viivytytyksettä siten, että asiakas sopii apteekkarin tai apteekkia hoitavan proviisorin kanssa tarkastuksen suorittamisesta.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (rekisterin käyttötarkoitus) kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö tehdään apteekissa tai kirjallisesti. Korjauspyynnön tekijän henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tíetoja suoramainontaa tai muuta suoramarkkinointia varten.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tai muuttaa antamaansa suostumusta milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen taikka jos päätös on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa lainsäädännössä.

Rekisteröidyllä on oikeus saada suostumuksensa tai rekisterinpitäjän kanssa olevan sopimuksen perusteella käsitellyt henkilötietonsa siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ( Tietosuojavirasto, Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai tietosuoja@om.fi), jos apteekki ei rekisterinpitäjänä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojakäsittelyä.

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa autamme sinua mielellämme. Yhteydenotot pyydämme kirjallisena postitse tai sähköpostilla toimitettuna. Yhteystiedot löydät kohdasta 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa.